Podaj adres tej strony
(edit)
Jeśli strona korzysta ze standardowego przełącznika języków - wszystkie ciasteczka są usuwane przed zmianą języka.
Informacja o klikniętym powiadomieniu zapisuje się w ciasteczku - po kliknięciu jest usuwane, więc moduł (wcześniej plugin) wyświetla informację ponownie